Ekonomi

Företagsgruppen

Prefament AB registrerades i november 2013 och startade sin verksamhet 2014. Företagsgruppens struktur visas under fliken ”Företagsstruktur”.

Ekonomisk utveckling

Prefamentkoncernens omsättning, resultat efter finansnetto, eget kapital och soliditet har sedan starten utvecklats på följande sätt (tkr):

Verksamhetsår Omsättning Resultat Eget kapital Soliditet
2014 12 463 2 50 1,9%
2015 56 832 1 002 6 784 29,9%
2016 (8 mån) 36 446 859 7 641 51,5%
2016/17 21 033 -4 711 7 884 36,2%
2017/18 97 938 2 426 10 312 28,0%
2018/19 108 100 3 487 28 842 70,8%
2019/20 89 532 -10 874 22 212 50,8%


Verksamhetsåret 2019/20 påverkades kraftigt av senareläggningar av beställningar på grund av en allmän osäkerhet på marknaden, en problemfylld igångkörning av den nya fabriken i Söderhamn och en bevärande senareläggning av produktionsstarten med nästan ett år för den första större ordern till den nya fabriken. Det medförde ett stort underskott för Prefament Söderhamn.

Finansiering

Under perioden oktober 2019 till augusti 2020 har Prefament AB tillförts 19,6 mkr i nyemissioner från ägarna. Därtill har ett bolag närstående ägarna förvärvat dotterbolaget Borlänge Byggproduktion AB för att på detta sätt befria Prefamentgruppen från finansieringen av ett större projekt.

Prefament Söderhamn AB har kompenserats för hela förlusten genom koncernbidrag.

Prefamentgruppen är därmed väl finansierad för den förväntade expansionen.

Expansion

Under 2021 beräknas båda fabrikerna nå en rimlig produktionsvolym. Det innebär att koncernens omsättning under verksamhetsåret 2020/21 kommer att nå en ny rekordnivå.

Vid intrimmade fabriker ökar produktionskapaciteten till ca 1 000 lägenhetsmoduler med 35 000 kvm boyta.

Årsredovisningar

Här kan ni hämta årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2019/20 för:

Prefament AB

Prefament Kungsör AB

Prefament Söderhamn AB