Om oss

Kungsör prefament Extriör

Prefament AB grundades av Johnny Elf, Ulf Eriksson och Mikael Hammar och registrerades vid bolagsverket i november 2013. Grundarna har stor erfarenhet av bygg- och träindustri.

Under det första verksamhetsåret fram till och med 2014-12-31 tillverkade bolaget 124 lägenhetsmoduler på uppdrag av My First Home Bygg AB, sedermera namnändrat till MFH Bygg AB, varvid det senare bolaget stod för allt material och Prefament fick betalt för utfört arbete. Resultatet blev bra och ledde till samarbetsavtal och ytterligare uppdrag.

Ägare

För att skapa en finansiell bas för ytterligare expansion utökades ägarkretsen under våren 2015. Som nya ägare tillkom J Elf Snickeri & Byggnation AB, Uppsala Trä AB – båda dessa bolag ägda av grundarna – och Wådell Invest AB, som tecknade 50 % av aktiekapitalet. Det senare bolaget har tillfört finansiell kompetens och en stor del av det nya egna kapitalet.

I juli 2016 ökades Wådell Invests innehav till 50,5 %. I augusti samma år överfördes Wådell Invests innehav till ett nytt bolag inom Wådellgruppen, Wådell Byggproduktion AB, I detta bolag är Bengtsson Holding AB delägare. Det senare bolaget är ägare till Flygstaden AB i Söderhamn, där en ytterligare tillverkningsenhet planeras.

I augusti 2016 gjordes en ytterligare nyemission, varvid Wådell Byggproduktions ägarandel ökades till 60 %. I samband därmed ändrades bolagsstrukturen till ett moderbolag, Prefament AB, med två dotterbolag, Prefament Kungsör AB och Prefament Söderhamn AB.

I oktober 2018 och januari 2019 genomfördes ytterligare två nyemissioner som sammantaget förstärkte moderbolagets egna kapital med 15 mkr. Syftet med emissionerna är stärka bolaget inför en fortsatt expansion.

I anslutningen gjordes en mindre överlåtelse mellan ägarna. Sedan 2019-01-11 är ägandet i Prefament AB fördelat på följande sätt:

- Wådell Byggproduktion AB (ägs av Wådell Invest och Bengtsson Holding AB), 60%
- Uppsala Trä AB, inräknat ett visst privat ägande, 20%
- J Elfs Snickeri AB, inräknat ett visst privat ägande, 10%
- My First Home AB, Prefamentgruppens största kund, 10%

Fabriker

Prefament har etablerat en specialanpassad fabrik på 3 500 kvm i Kungsör. Projektering pågår för en ytterligare verkstadsenhet i Söderhamn på ca 5 000 kvm.

Samarbete med Junior Living

De hittills levererade lägenhetsmodulerna har tillverkats på uppdrag av Junior Living med vilket ett femårigt samarbetsavtal upprättades i början av 2015. My First Home Bygg AB marknadsför modulerna under namnet Junior Living. För närmare information se Junior Livings hemsida.

Närmare 1 200 lägenhetsmoduler

Prefament Kungsör har, inräknat redan levererade lägenhetsmoduler” erhållit tillverkningsuppdrag på närmare 1200 lägenhetsmoduler. Verkstaden är belagt med kundorder ända in i 2019. 

Nätverk av entreprenörer

Prefament har ett omfattande och väl fungerande samarbete med grundarnas bolag och lokala entreprenörer. Som komplement till anställd personal hyr bolaget in montörer och fackmän, såväl svenska som från Polen/Baltikum. Det medverkar till hög kompetens och mycket hög flexibilitet i leveranskapaciteten för att kunna följa svängningar i efterfrågan.

Styrelse

Moderbolagets styrelse består av Tor Wådell (ordförande), Magnus Beckman (VD), Mikael Hammar (Teknik), Johan Bengtsson (VD i Prefament Söderhamn AB), Johnny Elf (VD i Prefament Kungsör AB) Ulf Eriksson (VVD i Prefament Kungsör AB) och Claes Eliasson (VD i MFH Bygg AB, dotterbolag till My First Home AB).